Algemene voorwaarden

IC Solutions BV | Ruiterijschool 1, 2930 Brasschaat | info@icsolutions.be | 0477 78 38 40

1. De opdrachtgever aanvaardt deze algemene voorwaarden bij het akkoord gaan van een overeenkomst met IC Solutions bv, daarbij verklaart hij kennis genomen te hebben van de vermelde algemene voorwaarden.

2. Alle offertes en prijsopgaven opgemaakt door IC Solutions bv zijn geheel vrijblijvend, en zijn 1 maand geldig, tenzij anders vermeld. Facturatie geschiedt op basis van de offerte en eventueel uitgevoerde meerwerken lopende de opdracht. Aanbiedingen, uurtarieven of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3. Met IC Solutions bv afgesloten overeenkomsten zijn bindend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

4. Prijzen worden steeds exclusief BTW opgegeven.

5. De door IC Solutions bv opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd. De termijnen worden steeds in werkdagen geformuleerd. Vertraging in de levering kan in geen geval recht geven op annulering van een bestelling of een schadevergoeding. Indien het project aanzienlijke vertragingen oploopt door toedoen van de klant (laattijdig reageren, het niet aanleveren van ontbrekende informatie of het uitstellen van projecten) behoudt IC Solutions bv zich het recht om de geleverde diensten binnen de 30 dagen na uitvoering te factureren.

6. Op alle met IC Solutions bv afgesloten overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing. Elk geschil dat in verband staat met de overeenkomsten gesloten met IC Solutions bv zal exclusief worden behandeld door de rechtbanken te Antwerpen.

7. Facturen dienen betaald te worden binnen de 14 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Het gebrek aan geschreven protest van een factuur binnen de 8 dagen na factuurdatum, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde bedragen, producten en diensten in. Indien de factuur op de vervaldag niet betaald is, zal van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een contractuele intrest van 8% per maand aangerekend worden, waarbij elke begonnen maand voor een volledige maand telt. Bij het niet betalen binnen de 10 werkdagen na ontvangst van een aangetekend schrijven, heeft IC Solutions bv het recht de uitgevoerde acties te annuleren of op te schorten en een administratiekost van 250 euro aan te rekenen. Alle kosten als gevolg van het afdwingen van betaling via gerechtelijke weg, inclusief advocatenkosten, zullen op de opdrachtgever verhaald worden.

8. De geleverde goederen/diensten blijven eigendom van IC Solutions bv zolang de volledige prijs (hoofdsom, kosten en intresten) niet betaald is.

9. Iedere klacht van welke aard ook, dient door de opdrachtgever binnen de 8 dagen te worden bekendgemaakt aan IC Solutions bv en dit per aangetekende brief op het vermelde vestigingsadres. Eventuele klachten betreffende de oplevering of prestaties kunnen niet als voorwendsel worden aangewend om betaling van facturen op te schorten of te vertragen.

10. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft IC Solutions bv het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, al dan niet in onderaanneming.

11. De opdrachtgever zal aanduidingen van IC Solutions bv of zijn leveranciers betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen.

12. De opdrachtgever erkent onderling e-mail of faxverkeer als wettelijk, geldig bewijsmiddel in toepassing van artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek.

13. Om zijn overeenkomsten te kunnen uitvoeren verzamelt IC Solutions bv, als verantwoordelijke van de verwerking, persoonsgegevens van de klant. Deze persoonsgegevens kunnen door IC Solutions bv tevens gebruikt worden voor direct marketing. Dit laat IC Solutions bv toe om de klant op regelmatige tijdstippen te informeren over zijn activiteiten. Indien de klant niet wenst dat zijn gegevens hiertoe worden aangewend, kan hij dat laten weten op volgend adres: info@icsolutions.be. De klant kan zijn persoonsgegevens raadplegen, verbeteren of wijzigen door een e-mailbericht te richten tot bovenstaand adres. Onder geen beding worden deze persoonsgegevens overgemaakt aan derden. IC Solutions bv behoudt zich het recht voor om deze privacyregeling te allen tijde aan te passen en dit conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

14. IC Solutions bv is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, te wijten aan door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid aan IC Solutions bv kenbaar gemaakt werden. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid van de teksten en/of afbeeldingen welke hij opgeeft of aanvaardt, evenals voor de inhoud, de titels, keuze van illustraties, media, enz… en verbindt er zich daarenboven toe IC Solutions bv zonder voorbehoud te vrijwaren voor elke eis die door derden zou worden ingeleid met betrekking tot de gepubliceerde teksten en/of illustraties. Hij erkent de teksten en illustraties opgenomen in elk door hem gekozen en goedgekeurde publiciteitsvorm.

15. IC Solutions bv draagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor het ter kwader trouw registreren van domeinnamen door derden, het registreren van domeinnamen op verzoek van de klant welke een inbreuk zouden uitmaken op rechten van derden, enz. De opdrachtgever zal IC Solutions bv telkens vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden ingevolge de registratie van een domeinnaam.

16. In geen geval is IC Solutions bv aansprakelijk voor onrechtstreekse schade zoals o.a. commerciële of financiële verliezen, verlies van data, verlies van reputatie, winst of omzetderving, verlies van klanten en verliezen als gevolg van gerechtelijke stappen door derden ondernomen tegen de klant. IC Solutions bv kan zo op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele uitval door technische of andere storingen.

17. IC Solutions bv is in geen geval verantwoordelijk voor door de klant aangebrachte content op door IC Solutions bv vervaardigde materialen.

18. In geen geval kan IC Solutions bv aansprakelijk gesteld worden voor door de klant geleden verliezen vanwege het tijdelijk niet bereikbaar zijn van de door IC Solutions bv vervaardigde website. IC Solutions bv verbindt zich er toe serverproblemen zo snel als mogelijk op te lossen.

19. IC Solutions bv aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer hij als gevolg van overmacht of vreemde oorzaak niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.

20. Tenzij anders werd overeengekomen bij de bestelling/opdracht worden de specifieke overeenkomsten voor de duur van één (1) jaar aangegaan. Daarna worden zij automatisch hernieuwd voor een opeenvolgende termijn van één (1) jaar, tenzij voor zover één van de partijen een schriftelijke kennisgeving van ten minste één (1) maand voor de afloop van termijn verstuurt, waarin hij zijn wil te kennen geeft om de specifieke overeenkomst niet te verlengen.

21. Onderhoudscontracten vangen aan op de dag van finale oplevering. Onderhoudscontracten van onbepaalde duur zijn te allen tijde opzegbaar mits een opzegtermijn van ten minste drie maanden. Een laattijdige betaling van één of meerdere facturen inzake onderhoud (die in beginsel per kwartaal verschuldigd zijn) levert vanaf de eerste dag na de vervaldag een schorsing op van het recht op onderhoudsprestaties, waarbij de resterende termijnen onverminderd verschuldigd zullen zijn. IC Solutions bv behoudt zich het recht voor elk van deze voorwaarden en bepalingen op eender welk moment eenzijdig te wijzigen. Deze algemene voorwaarden zijn de enige geldend voor de beide partijen.

Wanneer deze voorwaarden niet nageleefd worden, of de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, uitstel van betaling of een concordaat heeft aangevraagd of verkregen of anderszins geheel of gedeeltelijk het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren, behoudt IC Solutions bv het recht de samenwerking direct stop te zetten. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en IC Solutions bv zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullend gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

IC Solutions BV
BE 0897.016.705

Kantoor: Ruiterijschool 1, 2930 Brasschaat
Maatschappelijke zetel: Zandstraat 36, 2960 Brecht